IES KÖP IŞLERI .IZI ALY ..

Müşderilere üns beriň

MingMing owadan, oňat gurlan we her kimiň duýup we elinden gelenini edip biljek sagdyn, goldaw beriji iş ýerini döretmek üçin döredilen ofis mebellerini öndürýär we satýar.

Marka dörediň

MingMing has sagdyn işlemegiň şahsy tejribesi bilen başlandy. Dizaýn we satýan we her gün özümizi ulanýan zatlarymyz, iş günüňize has köp hereket, akym we abadançylyk getirmek üçin.

Ösüş gözleýär

Ol näme bilen ýasaldy? Nädip ýasalýar? Galyndylary we toksinleri nädip azaltmaly? Nädip iberilýär? Uzak dowam edýärmi? Gaýtadan ulanyp bolarmy? Durnuklylyk, işimiziň özeni bolan hemişelik syýahatdyr.

Kompaniýanyň tertibi

Mingming, kärhana we öý ofisine iş ýerleriniň öndürijiligini ýokarlandyrmakda kömek bermek üçin öňdebaryjy önümleri dünýä derejesinde getirmek üçin telekeçiler tarapyndan döredilýär. Mingming, dürli planşet görnüşleri, dürli materiallar, reňkler we şekiller bilen ergonomikada we stollarda köp ýyllyk tejribe we hünär ussatlygyna eýe. Stol aýagynyň dizaýny bir motordan, goşa hereketlendirijiden, üç hereketlendirijiden gelýär. Bularyň hemmesi öýüňizi ýa-da ofisiňiziň ulanylyşyna laýyk gelýär. Öý we kärhana önümlerini ýokary dizaýn, hil we gymmatlyk bilen öý we kärhanalara hödürlemäge bagyşlanýarys. Biziň innowasiýa we durnuklylyga höwesimiz bar we çydamly gözlemäge borçlanýarys we ekologiýa taýdan arassa materiallar.

Garyşyk size kömek edýär.

Standing Desks004
Portrait of young sporty people standing at the wall looking at camera. Group of fitness students enjoy each other company, making friends in yoga community, resting after lesson. Indoor full length

Korporatiw hyzmatlar

"Durýan stol", işleýän wagtyňyzda durup boljak islendik stoluňyzy öz içine alýan saýawan termini. Durmak üçin niýetlenen ýönekeý kesgitli beýik stol, esasy aýratynlyklary bolan beýikligi sazlap bolýan stol ýa-da ösen aýratynlyklary bolan akylly durýan stol bolup biler.
Siziň üçin stoluň dogry görnüşi, aýratyn zerurlyklaryňyza we islegleriňize baglydyr. Şonuň üçin jaýyňyz ýa-da edaraňyz üçin iň oňat stol satyn almagyň ilkinji ädimi, näme üçin ilki bilen oňa mätäçligiňizi kesgitlemekdir. Ine, adamlaryň stollara maýa goýmagynyň käbir umumy sebäpleri.
Saglygy gowulaşdyrmaga kömek edýär: Uzak wagtlap oturmak, süýji keseli, gan aýlanyşygy we beden agyrylary ýaly köp keseller bilen baglanyşyklydyr. Duran stol, ulanyjylary has köp durmaga we az oturmaga höweslendirip, saglygy ösdürmäge kömek edip biler.
Duruş bilen kömek edýär: Her gün uzak wagtlap oturmak, oňurganyň deňleşmegini üýtgedýän we bedeniň beýleki bölekleriniň öwezini dolmagyna sebäp bolup biler. Bu duruşyň pesligine we bedeniň agyrysyna sebäp bolup biler. Iş ýeriňizde duran stoly goşmak, ýumşuň öňüni alyp biler we gowy duruşyňyzy saklamaga kömek edip biler.
Önümçiligiň gowulaşmagy: Agyrsyz beden, işde az bolýanlygy we işleri bitirmek üçin köp wagt we güýç sarp edýär. Durýan stollar sagdyn durmuş ýörelgesini ösdürýär, netijede öndürijiligiň ýokarlanmagyna getirýär.
Agramy ýitirmek: ep-esli wagtlap oturmak, oturmagyň durmuşyny ösdürýär. Geçirilen gözlegler, günde alty sagat durmagyň agramyň ýokarlanmagynyň öňüni alyp biljekdigini we funtuň dökülmegine kömek edip biljekdigini görkezýär.

Siziň üçin haýsy dogry?
Dürli stoluň aýratynlyklary we olaryň näme üçin möhümdigi barada indi bilýän bolsaňyz, aýratyn zerurlyklaryňyza baglylykda ajaýyp stoly saýlap bilersiňiz. Barlaň:

Tehniki tygşytly iş stansiýasy üçin ajaýyp stol
Tehnologiýa taýdan ökde iş stansiýasy döretmek? Uly iş stansiýaňyzy dolandyrmak üçin uly ýük göterijilik we ýokary durnuklylyk bilen işleýän stoly göz öňünde tutuň. Düzülip bilinýän stol stoly seriýasy bu ugurda ajaýyp saýlawdyr. Onda goşa hereketlendirijiler we 275 litr çenli ajaýyp ýük göterijiligi bar. Şeýle hem, 3 sany ýadyň deslapky görnüşi bolan ösen hemme klawiaturadan lezzet alyp bilersiňiz.Barlaň:

Dizaýnerler üçin amatly stol
Creativehli döredijilik islegleriňizi kanagatlandyrýan iň oňat stollar bilen döredijilige ylham beriň. Suratly studiýa ýa-da dizaýner otagy döredýän bolsaňyz, aňsat geçişi, ýokary durnuklylygy we ýokary ýük göterijiligini üpjün edýän berk stollary göz öňünde tutuň.Barlaň:

Talyplar üçin çykdajyly görnüşler
Durýan stollar adaty stollar bilen deňeşdirilende has gymmat bolsa-da, ajaýyp stoly satyn almak üçin köp pul sarp etmeli däl. Şonuň üçin MingMing, talyplar we bazara bäsdeşlik bahalarynda premium stend satyn almak isleýänler üçin ýokary çykdajyly wariantlary hödürleýär. Şeýle hem, tygşytly, ýokary bahaly stolda maýa goýmak isleseňiz.Barlaň:

Dizaýnerler üçin amatly stol
Creativehli döredijilik islegleriňizi kanagatlandyrýan iň oňat stollar bilen döredijilige ylham beriň. Suratly studiýa ýa-da dizaýner otagy döredýän bolsaňyz, aňsat geçişi, ýokary durnuklylygy we ýokary ýük göterijiligini üpjün edýän berk stollary göz öňünde tutuň.Barlaň:

Mingming products

Maşgala ssenarileri we köp ulanyjy üçin iň soňky stendler
Umumy iş ýerini döretmek ýa-da tutuş maşgala üçin stol gözlemek? Bizde ajaýyp çözgüt bar. Boýy sazlamak ukybynyň dürli görnüşleri, çagalary gulplamak we çaknyşmaga garşy aýratynlyklar bilen, köp ulanyjy üçin iň oňat stol.Barlaň:

Stil söýüjiler üçin ajaýyp dizaýnlar
hiline zyýan bermezden iň gowy stilleri üpjün edýär. Dürli giňişlikleriň gurşawyna laýyk bolmak üçin dürli dizaýnlary we stilleri talap edýändigiňize düşünýäris. Şol sebäpden, ajaýyp, moda we ajaýyp stollary hödürleýäris. MingMing stollarynyň hemmesi estetiki özüne çekiji masştabda ýokary bolsa-da, halanýanlarymyz hem bar. Barlaň: