Durýan ofis stollarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

xw3

1, Stoluň artykmaçlygy

Standing Stol, has köp ünsüňizi jemlemäge mümkinçilik berýär
Ofis işgärleri üçin iş stoly uzak wagtlap adamlary has içgysgynç duýar, şonuň üçin adamlar işlere ünsi jemläp biler ýaly, stoldan peýdalanmak bu ýagdaýy ýeňilleşdirip biler.

② Durmak horlanyp biler
Oturanyňyzda köp energiýa sarp edilýär. Oturanyňyzda ýürek urşunyň we ýylylygyň sarp edilişi azalýar. Durmak energiýa sarp edilişini netijeli artdyryp biler.

Back Arka agyrysyny aýyryň
Duran stoluň arka tarapyny ulanmak gaty gowy. Duranyňyzda arka tebigy ýagdaýda. Bütin gün arkamdaky gaty agyryny duýup bilmedim. Indi bu meseläniň bardygyny duýup bilemok. Arka bilen hiç wagt problema görmedik ýaly. Durmuşda işlemek geljekde arka keselimiň öňüni alyp biler diýip hasaplaýaryn. Köp adamlar arkadaky agyry, iş otagyna üýtgänsoň gowşadyldy diýýärler.

Al Hüşgär boluň, ortaça ýadawlyk
Şol bir wagtyň özünde, size ortaça ýadawlyk hem getirip biler. Günüň ahyrynda, düşekde ýatanymda, "TM şu gün hiç zat etmedi" boşlugyny ýigrenýärin. Durmak muny aňsatlyk bilen kanagatlandyryp biler, bedeniňizi dogry ýadadyp biler we kanagatly uklap biler.

2, stoluň kemçilikleri

① Uzak görmek gana şikes ýetirýär, uzak ýalan sözlemek Qi, uzak oturmak eti ýaralaýar, uzak wagtlap süňk şikeslenýär we uzak ýöremek Qi ýaralaýar. Şu günki ofis işgärleri gaty köp oturýarlar we dogry oturmaýarlar. Uzak wagtdan soň meridianlary petiklener, myşsalary we meridianlary gaty we dartgynly bolar. "Direktor Bao, oňurga we myşsalaryň bir hatarda bolandygy sebäpli, ýatgydaky oňurganyň zeperlenendigini we uzak wagtdan soň lomber oňurgasyna hökman täsir etjekdigini aýtdy.

Standing Duran wagtym stoluň üstünde ýatmagy halaýaryn. Göz üçin gowy däl. Kompýuteriň ekranyna gaty ýakyn. Oturan wagtyňyz, stol bilen stoluň arasynda boşluk bar. Munuň öňüni almak üçin düşegi stoldan uzaklaşdyraryn.

Stand Men duranymda aýaklarym bedenimiň esasy bölegine öwrülýär. Uzak duranymdan soň, aýagymyň dabanynyň agyrýandygyny gördüm. Göläniň, aşgazanyň we buduň myşsalary gaty duýulýar. Dartgynlyk buddan aýagyň düýbüne çenli uzalýar. Emma bu çynlakaý däl. Birneme duranyňyzdan soň, ýöräniňizde taparsyňyz.

Netije

Durýan stol, uzak wagtlap oturan adamlaryň adaty tertibini bozýan stoluň täze görnüşidir. Adamlara täze bir lezzet alsyn, ýöne kemçilikleri hem bar. Aboveokardaky giriş arkaly stol, size kömek ederin diýip umyt edýärin!


Iş wagty: Iýul-09-2021