Işleýän edaranyň peýdalary

Oturmak täze çilim çekmek hökmünde häsiýetlendirildi we köp adamlar muny bedenimize has zyýanly hasaplaýarlar. Artykmaç oturmak semizlik we süýji keseli, gipertoniýa we ýürek-damar keseli bilen baglanyşyklydyr. Oturmak häzirki döwrüň köp tarapynyň bir bölegidir durmuş. Işde, gatnawda, telewizoryň öňünde oturýarys. Hatda söwda etmek oturgyjyňyzyň ýa-da diwanyňyzyň rahatlygyndan edilip bilner. Dietaramaz iýmitlenmek we maşk etmegiň bolmazlygy meseläni hasam agyrlaşdyrýar, onuň täsiri beden saglygynyň çäginden çykyp biler - alada, stres we depressiýa aşa köp oturmakdan köpelýär. 

'Işjeň iş stansiýasy', zerur bolanda oturgyç ýerinden geçmäge mümkinçilik berýän stoly suratlandyrmak üçin ulanylýan termin. Ergonomika we öndürijilik üçin durýan stollar, stol öwrüjileri ýa-da pyýada ýörelgeleri. Ergonomiki taýdan has az çözgütlere stol siklleri, welosiped stollary we dürli DIY tertipnamalary girýär. Öňküler soňky ýyllarda ofis işgärlerine oturgyçda sarp edilýän sagat sanyny ep-esli azaltmak bilen oturmak keseli üçin ygtybarly we dowamly çözgüt hödürleýändigi sebäpli meşhurlyk gazandy.

Gözlegler, işjeň iş stansiýalarynyň semizlige, arka agyrysyna, gan aýlanyşyna, akyl dünýägaraýşyna we öndürijiligine oňyn täsir edýändigini görkezýär. Gözleg we gözlegler işjeň iş stansiýasynyň fiziki işjeňligi ýokarlandyryp biljekdigini, agram, gan glýukoza we rahatlandyryjy ýaly saglyk belliklerini gowulaşdyryp biljekdigini görkezýär. derejeleri, gatnaşygy ýokarlandyrmak, öndürijiligi ýokarlandyrmak we işçiniň bagtyna goşant goşmak. Iňlis sport Journalurnalynyň lukmançylyk görkezmeleri işjeň iş stansiýalaryndan artykmaçlyklary almak üçin iş gününde 2-4 sagat durmagy maslahat berýär.

1. Semizlik üçin çözgüt

1.Solution to Obesity

Semizlik dünýäde ilatyň saglygynyň iň möhüm meselesidir. Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň maglumatlaryna görä, semizlik bilen baglanyşykly keseller diňe Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda her ýyl ýüzlerçe milliard dollar çykdajy edýär.5 Jemgyýetçilik saglygy semizlik programmalary köp bolsa-da, korporatiw ofislerde işjeň iş ýerlerini kabul edip biler. iň täsirli çözgüt, sebäbi her gün aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.

Geçirilen gözlegler, gündelik energiýa çykdajylaryny köpeldýänligi sebäpli, pyýada ýörelgeleriniň semizlige gatyşmakda möhüm rol oýnap biljekdigini görkezýär.6 Pyýada ýöremek, süýji keselinden öňki adamlarda ganyň şeker derejesini kadalaşdyrmaga we gan basyşy we holesterin ýaly beýleki saglyk belliklerini gowulaşdyrmaga kömek edýär.

Sagatda sarp edilýän goşmaça 100 kaloriýa, energiýa balansynyň hemişelik bolmagy şerti bilen ýylda 44-den 66 kilo çenli horlanmagyna sebäp bolup biler (bu, ýananyňyzdan az kaloriýa sarp etmegiňizi aňladýar). Geçirilen gözlegler, günde bary-ýogy 1,1 mil / s tizlik bilen pyýada ýörelgesinde günde 2-3 sagat sarp etmegiň zerurdygyny ýüze çykardy. Bu aşa semiz we semiz işçiler üçin möhüm täsir. 

2. Arka agyrynyň azalmagy

2.Reduced Back Pain

Amerikan hiropraktika birleşiginiň habaryna görä, bel agyrylary ýitirilen işleriň iň köp ýaýran sebäplerinden biri we bel agyry dünýädäki maýyplygyň ýeke-täk sebäbidir. Amerikaly işçileriň ýarysy her ýyl arka agyrysyny başdan geçirýändigini boýun alýar, statistika bolsa ilatyň 80% -iniň durmuşynyň belli bir döwründe arka meselesine duçar boljakdygyny görkezýär.

Kanadanyň hünär saglygy we howpsuzlygy merkeziniň habaryna görä, erbet duruş bilen birnäçe sagatlap oturmak, bel aýlanyşyny güýçlendirip biler, sebäbi gan aýlanyşyna päsgel berýär we oňurga oňurgasyna goşmaça stres döredýär.9 Duran stol bilen oturmagyň wagtyny, uzalmagyny çäklendirip bilersiňiz. Çagyryşa jogap bermek, şeýle hem duruşyňyzy gowulaşdyrmak ýaly işleri ýerine ýetireniňizde, gan aýlanyşygyň ösmegine kömek ediň.

Durmak we ýöremek aşaky bedeniňizdäki myşsalary we baglanyşyklary güýçlendirip, süňkleriň dykyzlygyny ýokarlandyryp, güýçli we sagdyn süňklere sebäp bolup, myşsa deňagramlylygyny ýokarlandyryp biler.

3. Gan aýlanyşygynyň gowulaşmagy

3.Improved Blood Circulation

Beden öýjükleriniň we möhüm organlaryň sagdyn bolmagynda gan aýlanyşygy möhüm rol oýnaýar. Heartürek gan aýlanyş ulgamynyň üsti bilen nasoslaýarka, bedeniňize aýlanýar, galyndylary aýyrýar we her organa kislorod we ýokumly maddalary getirýär. Fiziki işjeňlik gan aýlanyşygyny ösdürýär we gowulandyrýar, bu bolsa öz gezeginde bedene gan basyşyny we pH derejesini saklamaga we bedeniň ýadrosynyň temperaturasyny durnuklaşdyrmaga kömek edýär.

Iş ýüzünde, dursaňyz ýa-da has gowy hereket etseňiz, hüşgärligi, durnukly gan basyşyny we eliňizde we aýagyňyzda ýylylygy başdan geçirip bilersiňiz (sowuk ekstremitler aýlanyşygyň alamaty bolup biler) .10 Gan aýlanyşynyň pes bolmagy hem a bolup biler. süýji keseli ýa-da Reýnaud keseli ýaly çynlakaý keseliň alamaty.

4. Oňyn akyl dünýägaraýşy

4.Positive Mental Outlook

Fiziki işjeňligiň diňe bir bedene däl, akyla hem oňyn täsir edýändigi subut edildi. Gözlegçiler, işde pes ünsi, rahatlygy we içgysgynçlygy başdan geçirýän işçileriň durmak mümkinçiligi berlende hüşgärligiň, konsentrasiýanyň we umumy öndürijiligiň ýokarlanandygyny habar berdiler.

Geçirilen gözlegler ofis işgärleriniň ýarysyndan gowragynyň bütin gün oturmagy halamaýandygyny ýa-da ýigrenýändigini görkezýär. Web we sosýal mediýa serfing üçin üçünji bir ýol bolsa-da, gözden geçirilen işçileriň ýarysyndan gowragy hajathana gitmek, içgi ýa-da iýmit almak ýa-da kärdeşi bilen gürleşmek ýaly işjeň arakesmeleri makul bilýär.

Oturmak hem aladany we stresleri ýokarlandyrýar. Bir gözleg, hatda pes fiziki işjeňlik bilen depressiýanyň arasynda baglanyşyk tapdy. Gowy duruş "ekran apnesi" diýlip atlandyrylýan ýagdaýa goşant goşup biler. Şeýle-de, ýalpak dem alyş diýlip hem atlandyrylýan ekran apnesi bedeniňizi yzygiderli 'söweş ýa-da uçuş' re modeimine iberýär, bu bolsa aladany we stresleri güýçlendirip biler. Mundan başga-da, oňat duruş ýeňil we orta depressiýany ýeňilleşdirmek, energiýa derejesini ýokarlandyrmak, agyr iş ýerine ýetirilende gorkyny azaltmak we keýpiňi we özüňe hormat goýmagy görkezdi.

Maşk we umumy fiziki işjeňlik bir sebäbe görä iň ykrar edilen saglyk we saglyk görkezmelerine girizilýär. Olarda ýoklugy azaltmak, abadançylygy gowulaşdyrmak we stresleri dolandyrmaga kömek etmek görkezildi. 15 Fiziki hereketsizlik, gan basyşyňyzyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler, bu gan damarlaryňyza, ýüregiňize we böwregiňize zeper ýetirip, dowamly gipertoniýa öwrülip biler.

Ylmy gözlegler işjeň iş stansiýasynyň ulanylmagyny goldaýar. Hemişelik işçiler energiýanyň we kanagatlanmanyň, keýpiň, ünsi we öndürijiligiň ýokarlanandygyny habar berýärler. Bir gözleg, pyýada ýörelgesinde ýöremegiň ýada we ünsi peýdaly gijikdirýän täsiriniň bardygyny ýüze çykardy. Subýektleriň ünsliligi we ýady pyýada ýörelgesinde ýöräninden soň birneme gowulaşandygy görkezildi.

5. Ömrüň dowamlylygy

5.Increased Life Expectancy

Fiziki işjeňligiň ýokarlanmagy, II görnüşli süýji keseli, koronar ýürek keseli we metabolik sindrom ýaly semizlik bilen baglanyşykly dowamly keselleriň döremek howpuny azaldýandygy belli. Şeýle hem işjeň hereket etmegiň ýürek agyry, insult, osteoporoz we artrit mümkinçiligini azaldýandygy subut edildi.

Birnäçe gözleg, oturýan wagtyň azalmagy bilen ömrüň dowamlylygynyň arasynda baglanyşygyň bardygyny görkezýär. Bir gözlegde, oturmak wagty günde 3 sagatdan az bolan dersler, oturan kärdeşlerinden iki ýyl uzak ýaşady.

Mundan başga-da, saglyk gözlegleri işjeň iş stansiýalarynyň ofis işgärleriniň arasynda näsag günleriň sanyny azaldýandygyny subut etdi, bu hem işde işjeň bolmak umumy saglyk çykdajylaryňyzy azaldyp biljekdigini aňladýar.


Iş wagty: 08-2021-nji sentýabr