Näme üçin turmaly?

Näme üçin işjeň iş stansiýasyny ulanmaly?
Iňlis sport lukmançylygy Journalurnalynda çap edilen bilermeniň beýanyna görä, ofis işgärleri işde sekiz sagatdan azyndan iki gezek durmagy, hereket etmegi we dynç almagy maksat edinmeli. Soň bolsa ýuwaş-ýuwaşdan sekiz sagatlyk iş gününiň azyndan ýarysyny NEAT energiýa çykdajylaryny öňe sürýän wezipelerde geçirmeli. Durýan stollar, öwrüjiler we pyýada ýörelgeleri ulanyjylara iş bilen baglanyşykly meselelere ünsi jemläp, bedenlerini ýygy-ýygydan herekete geçirmäge mümkinçilik berýär. Bu, esasanam wagty ýa-da sport zalyna yzygiderli girip bilmeýän adamlar üçin özüne çekiji. 

Üstünlik üçin resept
Umumy saglygyňyzy gowulaşdyrmak isleýän bolsaňyz, işjeň iş stansiýasy maşk etmegi ýeňilleşdirmäge ýa-da fitnes platosyndan geçmäge kömek edip biljek möhüm üýtgeşiklikdir. Birnäçe ownuk iýmit düzedişleri bilen saglyk we bedenterbiýe maksatlaryna has çalt ýetip bilersiňiz. iMovR, Maýo klinikasy tarapyndan NEAT ™ tarapyndan tassyklanan ýokary hilli stendleri we pyýada ýörelgeleri, oturgyç öwrüjileri we oturgyçlary hödürleýär. NEAT şahadatnamasy, oturmak üçin energiýa çykdajylaryny 10 göterimden gowrak ýokarlandyrýan, adamlara fitnes we iýmitleniş maksatlaryna ýetmäge kömek edýän önümlere berilýär.


Iş wagty: 08-2021-nji sentýabr