Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

MingMing önümleriniň hemmesi ygtybarly we ulanmak aňsat bolar ýaly dizaýn edildi we öndürildi. Şeýle-de bolsa, kynçylyk çekýän bolsaňyz, önümiňiz üçin aşakda görkezilen ýygy-ýygydan berilýän soraglar sebäbini tapmaga kömek edip biler. Bu ýerde soragyňyza jogap tapmasaňyz ýa-da bölekleri talap etmeli bolsaňyz, müşderi hyzmat bölümine ýüz tutuň we size kömek etmekden hoşal bolarys.

1. NIRE GEÇIR?? RISIZ?

Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Jiangyin şäheri

2. SIZ bilen nädip habarlaşyp bilerin?

WhatsApp-da göni söhbetdeşlik: 0086-13861647053
Ora-da bize jaň ediň: 0086-13861647053
Usa-da bize e-poçta iberiň: abby@mmstandingdesk.com

3. DESKI ALMAK NOWDIP GEREK?

Stol üçin ortaça gurnama zerur we her stol çarçuwasy bilen gurnama görkezmelerini berýäris. Stoly dostumyz bilen ýygnamagy maslahat berýäris. Gurnama prosesi, adatça, başdan ahyryna çenli 30 minut töweregi wagt alýar.

4. ASSEMBLY GURAMALAR WE DÜZGÜNLERINI PDF PDF-lerini nireden tapyp bilerin?

Her satyn alyş gurnama kitapçasy bilen geler. Şeýle hem, PDF wersiýasyny şu ýerden alyp bilersiňiz.

5. MENIES ÖESÜNI ALYP BOLYANMY?

Tablisa burawlanýança islän iş stoluňyzy ulanyp bilersiňiz. 

6. EDIP BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLANOKMY?

Sargydyňyz iberilenden soň, yzarlaýyş maglumatlary bilen logistika resminamalaryny alarsyňyz. Hereketiň syýahat taryhynda şöhlelenmeginden 24 sagat öň gerek bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

7. N ORDIP EDIP BOLANOK?

Sargyt bermäge taýyn bolanyňyzdan soň, buýrugy Alibaba web sahypasynda onlaýn ýerleşdirip bilersiňiz. Başga soraglar bilen abby@mmstandingdesk.com e-poçta ýa-da Alibaba göni ýaýlymy arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

8. SORAGLARY NOWDIP Üýtgedip bilerin ýa-da buýrugymda bir zady ýatyryp bilerin?

Sargyt üýtgetmek üçin Alibaba göni söhbetdeşlik ýa-da sargyt belgiňiz bilen e-poçta arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

9. UMUMY Gaýtarma maglumaty

30 günlük erkin yzyna gaýtarmak syýasaty.
Asyl gaplamasyndaky ähli elektrik stollarymyzda 30 gün töwekgelçiliksiz girdeji hödürleýäris. Harydyňyzy asyl gaplamada täze ýagdaýda yzyna gaýtaryp berseňiz, size doly pul bereris. Eltip bermek üçin çykdajylaryň müşderiniň jogapkärdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Aşakdaky satyn alyşlaryň netijelerini kabul edip bilmeris:
- Köp sargytlar
- ingitirilen ýa-da zeper ýeten bölekler ýa-da gaplama

10. ELEKTRIK DURMUŞ DESKINI NOWDIP Gaýtarmaly?

Returnhli girdejiler 30 günüň içinde biz tarapyndan tassyklanmalydyr. Diňe bize e-poçta ýa-da Alibaba göni söhbetdeşliginde iberiň we bu işde size kömek ederis.

11. Kepillik

DESKLERDE Kepillik barmy?
Motorlar we elektronika ýaly ähli çarçuwaly komponentlerde 3 ýyllyk kepillik bar.

12. Gollanma

Kepillik diňe asyl alyjy üçin ulanylýar.
Kemçilikli hasaplanan bölekleri abatlarys ýa-da çalşarys.
Kepillik hyzmatyny almak üçin abby@mmstandingdesk.com ýa-da Alibaba göni söhbetdeşliginde bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

13. Kepillik näme bilen örtülýär?

MingMing Standart Stol çarçuwasynyň özi, şol sanda elektrik hereketlendirijileri, dolandyryş gutusy we telefony.
Çap edilen aýratynlyklara laýyklykda öndürijilik.
3 ýylyň içinde näsaz bölekler.

14. Kepillik bilen näme ýazylmaýar?

Stoluň üstündäki adaty köýnek we ýyrtylma ýa-da Stol çarçuwasyndaky boýag.
MingMing hemişelik stoly bilen baglanyşykly bolmadyk ýa-da ygtyýarly bolmadyk her bir adam tarapyndan ýerine ýetirilen abatlaýyş ýa-da abatlamak synanyşygy sebäpli öndürilen önümdäki islendik zeper ýa-da näsazlyk, zeper ýeten ýa-da nädogry ulanylan, adaty bolmadyk iş ýa-da täsir edilen önüm.
Nädogry ýygnamak ýa-da sökmek.

Çarçuwa ýa-da elektrik böleklerine islendik üýtgetme.
Başga soraglar üçin abby@mmstandingdesk.com salgysynda habarlaşmakdan çekinmäň.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?