“Hemişelik ofis” sizi has sagdyn edýär!

"Hemişelik ofis" sizi has sagdyn edýär!

Soňky ýyllarda dünýäniň köp sanly gözleg gullugy uzak oturmagyň saglygyna täsir etjekdigini tassyklady. Amerikan düwnük jemgyýeti tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, günde 6 sagatdan gowrak oturan aýallaryň ýürek kesellerine we düwnük keseline has köp duş gelýändigi aýdylýar. 3 sagatdan az oturan aýallar bilen deňeşdirilende, wagtyndan öň ölüm howpy 37% -den ýokarydyr. Şol ýagdaýda erkekleriň ölmek ähtimallygy has ýokarydyr. Bu 18%. Adaty hytaý lukmançylygy, "oturmak işi bedene zyýan berýär" düşünjesiniň barha köp adam tarapyndan ykrar edilendigine we "hemişelik ofis" Europeewropada we Amerikada ýuwaşlyk bilen ýüze çykýar, sebäbi "hemişelik ofis" sizi has sagdyn edýär!

7

Bel we ýatgydaky oňurga keselleri, uzak wagtlap kompýuter ulanýan ak ýakaly işçiler üçin hünär kesellerine öwrüldi. ABŞ-nyň Silikon jülgesindäki esasy IT kompaniýalarynda berk işlemek we iş wagtyndan artyk işlemek adaty zat. Işgärleriň giperaktiw bolmagy üçin mümkinçilik döretmek üçin “Facebook” -dan başlanan “garaşsyz ofis” tendensiýasy tutuş Silikon jülgesini gurşap aldy.
Täze stol döredildi. Bu stoluň beýikligi, adamyň bilinden birneme ýokarydyr, kompýuteriň ekrany bolsa ýüzüň beýikligine çykarylýar, gözlere we ekrana paralel görüş burçlaryny saklamaga mümkinçilik berýär, boýnuňy we boýnuňy peseldýär. Zyýan. Uzak wagtlap durmagyň beýleki kynçylyklara sebäp bolup biljekdigini göz öňünde tutup, saýlamak üçin gabat gelýän beýik tabaklaram bar. Silikon jülgesiniň töweregindäki kompaniýalarda hemişelik stollar has meşhur boldy. “Facebook” -yň 2000 işgäriniň 10% -den gowragy olary ulandy. Google-yň metbugat sekretary Jordan Newman bu stoluň kompaniýanyň saglyk meýilnamasyna goşuljakdygyny, bu çäräniň işgärler tarapyndan makullanandygyny aýtdy.
“Facebook” -yň işgäri Grieg Hoý beren interwýusynda: "Öň günortan her üçde uklaýardym, ýöne stoluň we oturgyjyň çalşylmagyndan soň, bütin gün özümi güýçli duýýardym" -diýdi. “Facebook” -yň jogapkär adamynyň pikiriçe. Adamlaryň pikiriçe, stansiýa stollaryna ýüz tutýan işgärler barha köpelýär. Şeýle hem, kompaniýa işleýän wagtynda kaloriýany has netijeli ýakyp biler ýaly, pyýada ýörelgelerine kompýuterleri gurmaga synanyşýar.
Emma duran stollary çalt we giňden ulanmak henizem kyn. Köp iş berijiler bar bolan stollaryny we oturgyçlaryny çalyşmak üçin gaty köp pul harçlamak islemeýärler. Şereketleriň köpüsi, ileri tutulýan bejergi ýaly böleklere mätäç işgärler üçin enjamlary çalyşmagy saýlaýarlar. Gündelik işleýänleriň we weteran işgärleriň arzalary üçin şertnamalaryň işgärleriniň we doly däl iş günleriniň işgärleriniň arzalaryny köp forumlarda görmek bolýar.
Gözleg, durmak üçin ýüz tutanlaryň köpüsiniň pensiýa çykmak isleýän garrylar däl-de, 25-35 ýaş aralygyndaky ýaşlardygy anyklandy. Munuň sebäbi ýaşlaryň garrylara garanyňda uzak wagtlap durup bilmekleri üçin däl-de, eýsem kompýuter ulanylyşy häzirki ýaş we orta ýaşly adamlaryň durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi we bu adamlar gaty duýgur we özleri hakda alada edýärler saglyk problemalary. Stollary saýlaýanlaryň köpüsi aýallardyr, esasanam aýallar göwrelilik döwründe oturýan oturgyçlaryň saglygyna täsir etmegini islemeýändikleri sebäpli.

"Hemişelik edara" Europeewropada-da ykrar edildi we öňe sürüldi. Reporterurnalist BMW-iň Germaniýadaky ştab-kwartirasynda söhbetdeşlik geçirende, bu ýerdäki işgärleriň durmaga mümkinçilikleri bolýança oturmajakdygyny we işlemejekdigini gördi. Habarçy uly ofisde onlarça işgäriň täze "durýan stoluň" öňünde işleýändigini gördi. Bu stol beýleki adaty stollara garanyňda 30-50 sm beýikdir. Işgärler üçin oturgyçlar hem beýik oturgyçlar, diňe arkasy pes. Işgärler halys bolanda islendik wagt dynç alyp bilerler. Bu stol, işgärleriň "şahsy zerurlyklaryny" ýeňilleşdirmek üçin düzedilip we göçürilip bilner.
Aslynda, “hemişelik ofis” ilkinji gezek nemes başlangyç we orta mekdeplerinde döräpdi, sebäbi okuwçylar gaty çalt agram alýardylar. Germaniýanyň Gamburg ýaly şäherlerindäki başlangyç we orta mekdeplerde talyplar her gün aýratyn synp otaglarynda sapaklara gatnaşýarlar. Bu mekdeplerdäki çagalaryň ortaça 2 kilogram agramyny ýitirýändigi habar berildi. Indi Germaniýanyň jemgyýetçilik sektory hem "garaşsyz ofisi" goldaýar.
Nemes işgärleriniň köpüsi, durmak işleriniň güýçli energiýany saklamaga, has köp jemlenmegine we öçürip bilmejekdigine ynanýar. Saglyk meselelerinde ýöriteleşen nemes hünärmenleri bu usuly "mylaýym maşk" diýip atlandyrýarlar. Dowam etseňiz, täsiri aerobika maşklaryndan pes däldir. Geçirilen gözlegler, günde ortaça 5 sagat dursaňyz, "ýakylan" kaloriýalaryň oturmagyň 3 essesidigini görkezdi. Şol bir wagtyň özünde durmak, bogun keselleriniň, dem alyş keselleriniň, süýji keseliniň we aşgazan keselleriniň öňüni alyp we bejerip biler.
Häzirki wagtda hemişelik edara EUB saglygy goraýyş edaralarynyň ünsüni özüne çeken Günbatar Europeewropa we Demirgazyk ýurtlaryna göçdi. Hytaýda saglyk bilen baglanyşykly meseleler kem-kemden ünsi özüne çekdi we oturylyşyk alternatiw edara kem-kemden dürli kompaniýalara girdi; ergonomiki kompýuter oturgyçlary, göteriji stollar, monitor ýaýlary we ş.m. kompaniýalar we işgärler tarapyndan kem-kemden ykrar edildi we makullandy. Sagdyn edara ýuwaş-ýuwaşdan adamlaryň aňynda öser.


Iş wagty: Iýul-09-2021