Oturylyşyň saglyga täsiri

Günüň dowamynda oturmak myşsa-skelet bozulmalaryna, myşsalaryň peselmegine we osteoporozyň döremegine goşant goşýandygy görkezildi. Häzirki zaman oturýan durmuşymyz, az iýmitlenmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa erbet iýmitlenmek bilen birlikde semizlige sebäp bolup biler. Artykmaç semizlik we semizlik öz gezeginde metabolik sindrom, gipertoniýa we süýji keselinden öňki (ýokary ganly glýukoza) ýaly köp sanly saglyk meselelerini döredip biler. Soňky gözlegler aşa oturmagy stres, alada we depressiýa töwekgelçiligi bilen baglanyşdyrdy.

Semizlik
Oturylyşyk semizlige esasy goşant goşýan faktor hökmünde subut edildi. Ulylardan 3-den 2-den gowragy we 6 ýaşdan 19 ýaş aralygyndaky çagalaryň we ýetginjekleriň üçden birine semiz ýa-da aşa semiz hasaplanýar. Umuman oturýan iş we durmuş ýörelgesi bilen, sagdyn maşk balansyny döretmek üçin hatda yzygiderli maşk etmek hem ýeterlik bolup bilmez (ýakylan kaloriýa garşy sarp edilýän kaloriýa). 

Metabolik sindrom we insult töwekgelçiliginiň ýokarlanmagy
Metabolik sindrom, gan basyşynyň ýokarlanmagy, süýji keselinden öňki (ýokary ganly glýukoza), holesteriniň ýokarlanmagy we trigliseridler ýaly çynlakaý şertleriň toparydyr. Adatça semizlik bilen baglanyşykly, koronar ýürek keseli ýa-da insult ýaly has agyr kesellere sebäp bolup biler.

Dowamly keseller
Semizlik ýa-da fiziki işjeňligiň bolmazlygy süýji keseline, ýürek-damar kesellerine ýa-da gipertoniýa sebäp bolmaýar, ýöne ikisi hem bu dowamly keseller bilen baglanyşykly. Süýji keseli dünýäde ölümiň 7-nji sebäbi bolup durýar, ýürek keseli ABŞ-da ölümiň 3-nji sebäbi bolmakdan 5-nji orna çykdy. 

Myşsalaryň peselmegi we osteoporoz
Myşsalaryň degenerasiýasy, fiziki işjeňligiň ýoklugynyň gönüden-göni netijesidir. Tebigatda ýaş bilen ýüze çyksa-da. Maşk wagtynda ýa-da ýöremek ýaly ýönekeý hereketde adatça gysylýan we uzalýan myşsalar yzygiderli ulanylmasa ýa-da tälim berilmese kiçelýär, bu bolsa myşsalaryň gowşamagyna, berkleşmegine we deňsizligine sebäp bolup biler. Süňklere hereketsizlik hem täsir edýär. Hereketsizlik sebäpli dörän süňk dykyzlygy, aslynda osteoporozyň döremegine sebäp bolup biler - döwükleriň döremek howpuny ýokarlandyrýan gözenek süňk keseli.

Süňk-skelet bozulmalary we erbet duruş
Semizlik we süýji keseli, CVD we insult bilen baglanyşykly töwekgelçilikler, erbet iýmitlenmegiň we hereketsizligiň utgaşmasy netijesinde ýüze çykýan bolsa, uzak wagtlap oturmak muskul-skelet bozulmalaryna (MSDS) - myşsalaryň, süňkleriň, baglaryň, tendonlaryň we nerwleriň bozulmagyna sebäp bolup biler. boý sindromy we torak çykyş sindromy. 
MSDS-iň iň köp ýaýran sebäpleri gaýtalanýan dartyş şikesleri we duruşyň pes bolmagydyr. Gaýtalanýan dartyş, ergonomiki taýdan pes iş stansiýasynyň netijesinde ýüze çykyp biler, pes duruş oňurga, boýnuna we egnine goşmaça basyş edip, berklige we agyrylara sebäp bolup biler. Hereketiň ýoklugy, myşsa-skelet agyrysyna ýene bir goşant goşýar, sebäbi dokumalara we oňurga disklerine gan aýlanyşyny azaldýar. Soňkular gaty bolýar we ýeterlik gan üpjünçiligi bolmazdan bejerip bilmeýär.

Aladalylyk, stres we depressiýa
Pes fiziki işjeňlik diňe bir beden saglygyňyza täsir etmeýär. Oturmak we duruşyň pes bolmagy ikisi hem alada, stres we depressiýa töwekgelçiligi bilen baglanyşyklydyr, köp sanly gözlegler maşklaryň keýpiňizi gowulaşdyryp, stres derejeleriňizi dolandyryp biljekdigini görkezýär. 


Iş wagty: 08-2021-nji sentýabr