Oturylyşyk bilen oturýan ofisiň arasynda näme tapawut bar?

Ergonomiki derňewden, ofis bilen oturýan ofisiň arasynda näme tapawut bar?

Ofis işgärleri barha köp oturýarlar we durýarlar, oňurganyň we arkanyň üstünden aşa basyş edýärler we her gün dürli agyrylara we agyrylara çümýärler. Kimdir biri bu pikiri öňe sürdi: ofisde durup bilersiňiz! Bu hakykatdanam mümkindir, ýöne ergonomiki derňewden, ofis bilen oturmagyň arasynda näme tapawut bar?

Aslynda, bu iki wariant hem ylmy taýdan täsirli, sebäbi ergonomika bedeniň "iň gowy" ýagdaýy däl-de, adamyň duruşy bilen baglanyşykly ylymdyr. Olaryň hiç biri-de kämil däl. Maşklaryň, oňurganyň we duruşyň saglygy üçin maşk we duruşyň üýtgemegi möhümdir. Ergonomikanyňyz näçe adamkärçilikli bolsa-da, günde 8 sagat stoluň başynda oturmak ýa-da durmak siziň üçin gowy däl.

xw1

Aloneeke oturmagyň we ýeke durmagyň esasy kemçiligi, ýerleşişde çeýeligiň bolmazlygy we oturýan we duran ýerleriň arasynda üznüksiz geçip bilmezlikdir. Bu döwürde gözlegçiler, ofis işgärlerine isleg bilen oturmagyň we durmagyň arasynda geçmäge kömek etmek üçin dünýäde ilkinji akylly sazlanyp bilinýän beýik stoluny işläp düzmek üçin bir ýyldan gowrak wagt sarp etdiler. Iki ulanyjynyň beýiklik sazlamalaryny tygşytlamaga we erkin geçmäge mümkinçilik berýän sanly displeý bar. Diýmek, stoluňyzyň beýikligini günde birnäçe gezek, her gezek birnäçe sekundyň içinde üýtgedip bilersiňiz. Oýlanyp görüň, divanda ýa-da başga bir ýerde dynç alanyňyzda rahatlygyňyzy saklamak üçin duruşyňyzy üýtgedersiňiz. Iş stolunyň sazlamalary arkaly ýetjek bolýan zadyňyz şu. Her sagat ýa-da her sagat ofisde gezelenç etmegi ýatdan çykarmaň.

Ergonomiki dizaýnymyz adam faktorlaryna gönükdirilen we operatoryň işine esaslanýar. Olaryň talaplary, ulanylýan enjamlar we dolandyryş otagynyň dizaýnynda saglyk we umumy ulgam işleýşini gowulandyrmak üçin operatoryň stili. Recentakynda rahat ýagdaýda oturan adamlaryň üstünde geçirilen ergonomiki gözleg, kellämiziň 30-35 gradus burçda takmynan 8-15 dereje egilýändigini we özümizi gowy duýjakdygymyzy görkezýär!

Ergonomiki taýdan sazlanyp bilinýän stol, esasanam islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ýeterlik hereket aralygy bar bolsa we ergonomiki taýdan sazlanyp bilinýän oturgyç, ýeterlik hereket aralygy we ýeterlik goldaw bar bolsa, ýerine ýetirip boljak çözgüt. Şeýle-de bolsa, gaty üstünde dursaňyz, köwüş dizaýnyňyz ýerliksiz, beýik ökjeli geýinmek, aşa semremek ýa-da aşaky elleriňizde gan aýlanyş bozulmalary, arka problemalary, aýak problemalary we ş.m. bar bolsa, ofisde işlemek gowy zat däl. saýlaň.

Ergonomiki taýdan aýdanyňda, bedeniň biomehanikasy barada käbir umumy hakykatlar bar, ýöne çözgüt beden gurluşyňyza görä has şahsylaşdyrylyp bilner: beýikligi, agramy, ýaşy, öňden bar bolan şertler, işleýşiňiz we ş.m. Hünärmenler hem şeýle diýýärler, öňüni almak üçin, durmak bilen oturmagyň arasynda duruşyňyzy yzygiderli üýtgetmeli, esasanam arkasy gowşak adamlar üçin.

 (Ylym we Tehnologiýanyň täze açyşy Konstantin / Tekst)


Iş wagty: Iýun-03-2019